loader image

Pokazatelji zdravog razvoja deteta do kraja 3. godine

mar 31, 2020 | O deci i roditeljstvu | 0 Komentara

Veoma je važno da roditelji, vaspitači i osobe koje učestvuju u odgajanju deteta znaju osnovne pokazatelje zdravog ranog razvoja i na vreme primete eventualna odstupanja. Rano otkrivanje, rana dijagnostika i rani tretman su presudni u postizanju dobrih rezultata u nadoknađivanju usporenog ili propuštenog u ranog razvoju.

U tekstu je prikazan normalan razvoj deteta u okviru tromesečja (tromesečni graničnik) zaključno sa krajem treće godine. Ukoliko dete na kraju određenog tromesečja ne ispoljava navedeno ponašanje, to je znak da je razvoj u nekom području sporiji nego kod 95%  (ili 90% za drugu i treću godinu) dece tog uzrasta.

Ovako odstupanje može da bude povezano sa:

 1. primarnim organskim oštećenjem (najčešće oštećenja mozga koja nastaju pre rođenja ili u toku porođaja; razvojni poremećaji iz spektra autizma)
 2. posledicama koje organski uslovljene smetnje u jednom funkcionalnom području imaju na razvoj u drugim područjima
 3. u vezi sa sredinskim uslovima koji su neadekvatni za odvijanje procesa učenja, uvežbavanja i sticanja iskustva (neadekvatna briga o detetu: zanemarivanje deteta usled bolesti roditelja ili staratelja, zlostavljanje deteta, neadekvatnih roditeljskih veština)

Rezultati dobijeni primenom tromesečnih graničnika koji ukazuju na odstupanja predstavljaju signal da su neophodna dopunska ispitivanja u pogledu uzročnika i stepena smetnji, kao i praćenje deteta i uključivanje u savetodavno-stimulativni tretman. Posebno je važan stimulativni tretman koji je potreban za svu decu koja se razvijaju sporije, pošto je u slučaju usporenja razvoja neophodno olakšati uspostavljanje onih ponašanja koja se kod ove dece ne uspostavljaju spontano u razvojnom sledu.

 

Prvo tromesečje

Ako dete krajem 3. meseca nije ovladalo opisanim ponašanjem, osnovana je sumnja da razvoj u odgovarajućem funkcionalnom području teče sporije nego kod 95% dece istog uzrasta:

 1. ne diže glavu između 45° i 90° i ne oslanja se na obe podlaktice sa uglavnom delimično ispruženim kukovima – funkcija puzanja
 2. ne drži uspravno glavu u sedećem položaju najmanje 30 sekundi i glava mu pada unazad prilikom podizanja u ležeći položaj – funkcija sedenja
 3. automatizam koračanja nije iščezao, ne dodiruje savijenim nogama tvrdu podlogu – funkcija hodanja
 4. ne pomera poluotvorenu ruku u pravcu crvene zvečke – funkcija hvatanja
 5. ne prati očima crvenu zvečku od jednog do drugog očnog ugla i ne reaguje na zvuk zvona zadržavanjem pogleda ili pokreta – funkcija percepcije
 6. nema prve glasove – funkcija ekspresivnog govora
 7. ne postoji socijalni osmeh – socijalno ponašanje (znak da je ugrožena celokupna sfera psihološkog, mentalnog, komunikacijskog i emocionalnog razvoja)

 

Drugo tromesečje

Ako se dete krajem 6. meseca nije ovladalo opisanim ponašanjem, osnovana je sumnja da razvoj u odgovarajućem funkcionalnom području teče sporije nego kod 95% dece istog uzrasta:

 1. ne oslanja se ispruženim rukama na otvorenu ili poluotvorenu šaku i prilikom bočnog podizanja podloge ne spušta ruku i nogu koje su u višem položaju (nema reakciju ravnoteže) – funkcija puzanja
 2. pri pokušaju povlačenja ne savija lako obe ruke i ne postoji dobra kontrola glave u sedećem položaju prilikom savijanja trupa u svim pravcima – funkcija sedenja
 3. ne pruža noge u kolenima i kukovima, pri čemu najmanje 2 sekunde preuzima telesnu težinu na sebe – funkcija hodanja
 4. ne uzima svesno ponuđenu igračku, ne premešta igračku iz jedne u drugu ruku, ne postoji hvatanje celom površinom šake i ispruženim palcem – funkcija hvatanja
 5. ne prati pogledom igračku koja je pala i ne traži pogledom izvor šuškanja papira – perceptivne funkcije
 6. posle faze ritmičkih slogovnih lanaca, ne „čavrlja“ nadovezujući različite, jasne slogove uz naizmeničnu jačinu zvuka i visinu tona – ekspresivni govor
 7. ne ponaša se različito prema poznatim i nepoznatim osobama – socijalni razvoj

 

Treće tromesečje

Ako dete krajem 9. meseca nije ovladalo opisanim ponašanjem, osnovana je sumnja da razvoj u odgovarajućem funkcionalnom području teče sporije nego kod 95% dece istog uzrasta:

 1. ne puzi kao foka – funkcija puzanja
 2. ne uspeva da sedi samo najmanje jedan minut – funkcija sedenja
 3. kada se drži za obe ruke ne uspeva da stoji najmanje 30 sekundi preuzimajući težinu tela na sebe – funkcija hodanja
 4. ne hvata obema rukama po jednu kocku, svesno ih kraće zadržavajući u šakama; ne uzima pločicu prstima i ispruženim palcem tako da pločicom ne dodiruje dlan; ne pušta namerno predmet da padne iz šake – funkcija hvatanja
 5. ne primećuje kockicu u posudi i ne uvlači ruku da bi je dohvatilo – funkcija percepcije
 6. nema jasne duple slogove – funkcija aktivnog govora
 7. ne reaguje radosno na igru skrivanja, ne pokazuje znake straha od stranih osoba – socijalni razvoj

 

Četvrto tromesečje

Ako dete krajem 12. meseca nije ovladalo opisanim ponašanjem, osnovana je sumnja da razvoj u odgovarajućem funkcionalnom području teče sporije nego kod 95% dece istog uzrasta:

 1. nije uspostavilo sigurno puzanje na rukama i kolenima – puzanje
 2. ne održava sigurno ravnotežu pri dugom sedenju – sedenje
 3. ne hoda uz delove nameštaja i ne pravi korake napred držeći se za jednu ruku – hodanje
 4. nije uspostavilo hvat kao kleštima, ne hvata predmet savijenim kažiprstom i palcem – hvatanje
 5. ne dovlači uzicom igračku koju želi, ne baca male pločice u kutiju – percepcija
 6. nema prvi smisaoni slog – aktivni govor
 7. ne reaguje na zabranu kratkotrajnim prekidanjem aktivnosti i ne ispunjava jednostavne verbalne zahteve – razumevanje govora
 8. na komandu pokretima ili rečima ne pruža predmet osobi koja je dala komandu – socijalizacija

 

Peto tromesečje

Ako dete krajem 15. meseca nije ovladalo opisanim ponašanjem, osnovana je sumnja da razvoj u odgovarajućem funkcionalnom području teče sporije nego kod 90% dece istog uzrasta:

 1. ne stoji samo najmanje 5 sekundi; ne ide samo desetak koraka – statomotorika
 2. ne gura autić desetak centimetara – motorika ruke i šake
 3. ne slaže olovku uz papir, ne stavlja poklopac uz odgovarajuću kutiju – percepcija
 4. ne kaže „mama“ ili „tata“ – aktivni govor
 5. ne reaguje na svoje ime pogledom ili prekidanjem započete radnje – razumevanje govora
 6. ne ume da odbije zapovest odmahivanjem glavom, ne izražava želju za nekim predmetom mimikom – kontaktno ponašanje
 7. ne pomaže aktivno pri skidanju i oblačenju, ne drži kašiku prinoseći je ustima – samostalnost

 

Šesto tromesečje

Ako dete krajem 18. meseca nije ovladalo opisanim ponašanjem, osnovana je sumnja da razvoj u odgovarajućem funkcionalnom području teče sporije nego kod 90% dece istog uzrasta:

 1. ne juri naokolo i ne ide tri koraka unazad – statomotorika
 2. ne udara ili crta olovkom po papiru, ne prelistava dve strane slikovnice – motorika ruke i šake
 3. područje percepcije – nisu izdvojena karakteristična ponašanja kojima je do kraja 6. meseca ovladalo 90% zdrave dece
 4. ne govori tri do pet reči – aktivni govor
 5. ne ume da pokaže jedan deo tela na pitanje – razumevanje govora
 6. ne mazi lutku ili plišanog medu – kontaktno ponašanje
 7. ne drži samo čašu dok pije, ne skida sokne, cipele ili kapu, ne jede samo kašikom (pri čemu može da se uprlja) – samostalnost

 

Sedmo tromesečje

Ako dete krajem 21. meseca nije ovladalo opisanim ponašanjem, osnovana je sumnja da razvoj u odgovarajućem funkcionalnom području teče sporije nego kod 90% dece istog uzrasta:

 1. ne silazi niz stepenice držeći se za obe ruke – statomotorika
 2. ne može da uvuče konac u perlu – motorika ruku
 3. ne stavlja jedan cilindar u drugi – percepcija
 4. ne naziva predmete ako je upitano za njih – aktivni govor
 5. ne pokazuje ili ne naziva jednu do tri slike na pitanje (auto, meda, šolja, lutka, lopta, cvet, maca, kuca, riba, ptica, kašičica, ključ) – razumevanje govora
 6. ne kotrlja loptu ka majci, ne oponaša aktivnosti, ne pomaže pri raspremanju igračaka – kontaktno ponašanje
 7. ne uspeva samo da pojede kašikom hranu iz jednog dela tanjira – samostalnost

 

Osmo tromesečje

Ako dete krajem 24. meseca nije ovladalo opisanim ponašanjem, osnovana je sumnja da razvoj u odgovarajućem funkcionalnom području teče sporije nego kod 90% dece istog uzrasta:

 1. ne šutira loptu bez držanja i ne penje se uz stepenice držeći se za jednu ruku – statomotorika
 2. ne gradi kulu od dve do tri kockice – motorika ruku
 3. ne svrstava male i velike krugove – percepcija
 4. ne upotrebljava imenice, glagole i prideve – aktivni govor
 5. ne pokazuje tri dela tela na pitanje – razumevanje govora
 6. ne pomaže u jednostavnim kućnim aktivnostima, ne obavlja jednostavne zadatke – kontaktno ponašanje
 7. ne pere i ne briše ruke samo – samostalnost

 

Deveto tromesečje

Ako dete krajem 27. meseca nije ovladalo opisanim ponašanjem, osnovana je sumnja da razvoj u odgovarajućem funkcionalnom području teče sporije nego kod 90% dece istog uzrasta:

 1. ne silazi niz stepenice držeći se za jednu ruku – statomotorika
 2. ne žvrlja spiralne crtice – motorika ruke
 3. ne uvlači dva do tri cilindra jedan u drugi – percepcija
 4. ne označava 8 od 12 slika (auto, meda, šolja, lutka, lopta, cvet, maca, kuca, riba, ptica, kašičica, ključ), ne pita za stvari odgovarajućim pojmovima – aktivni govor
 5. ne pokazuje na 8 od 12 slika – razumevanje govora
 6. ne ostaje na kraće vreme kod poznatih – kontaktno ponašanje
 7. ne pojede hranu iz tanjira bez pomoći – samostalnost

Deseto tromesečje

Ako dete krajem 30. meseca nije ovladalo opisanim ponašanjem, osnovana je sumnja da razvoj u odgovarajućem funkcionalnom području teče sporije nego kod 90% dece istog uzrasta:

 1. ne skakuće na obe noge – statomotorika
 2. ne navija igračku ključem – motorika ruku
 3. ne svrstava krug, kvadrat ili trougao uz odgovarajuće oblike – percepcija
 4. ne označava dve od tri delatnosti na slikama (dete koje jede, dete koje spava, dete koje se kupa) – aktivni govor
 5. ne razume značenje reči „veliko“ i „malo“ – razumevanje govora
 6. ne ume da se brine o lutki i medi – kontaktno ponašanje
 7. ne ume da skine jaknu– samostalnost

 

Jedanaesto tromesečje

Ako dete krajem 33. meseca nije ovladalo opisanim ponašanjem, osnovana je sumnja da razvoj u odgovarajućem funkcionalnom području teče sporije nego kod 90% dece istog uzrasta:

 1. ne ide uz stepenice držeći se za jednu ruku – statomotorika
 2. ne gradi kulu od 7 kockica – motorika ruku
 3. ne svrstava tri različite veličine – percepcija
 4. ne govori rečenice od dve do tri reči u dečijem govoru – aktivni govor
 5. ne razume dva od tri pitanja (šta vozi, leti, pliva) – razumevanje govora

 

Dvanaesto tromesečje

Ako dete krajem 36. meseca nije ovladalo opisanim ponašanjem, osnovana je sumnja da razvoj u odgovarajućem funkcionalnom području teče sporije nego kod 90% dece istog uzrasta:

 1. ne ide niz stepenice držeći se za jednu ruku – statomotorika
 2. ne zavrće poklopac ili šraf – motorika ruku
 3. ne svrstava četiri boje – percepcija
 4. ne označava 12 slika (auto, meda, šolja, lutka, lopta, cvet, maca, kuca, riba, ptica, kašičica, ključ) – aktivni govor
 5. ne razume dva od tri predloga (na, pored, ispod) – razumevanje govora
 6. ne zna da kaže kog je pola – kontaktno ponašanje
 7. ne ume da skine odeću – samostalnost

Literatura:
Lozanović, D., Radivojević, D., Rudić, N. (2013): Podrška razvoju dece u ranom detinjstvu: instrumenti za procenu razvoja. Beograd, Udruženje pedijatara Srbije.

Autor: Katarina Višić

Psihoterapeut

0 komentara

Prosledi komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Povezani članci