loader image

Pokazatelji zdravog razvoja deteta do kraja 3. godine

mar 31, 2020 | O deci i roditeljstvu | 0 Komentara

Veoma je važno da roditelji, vaspitači i osobe koje učestvuju u odgajanju deteta znaju osnovne pokazatelje zdravog ranog razvoja i na vreme primete eventualna odstupanja. Rano otkrivanje, rana dijagnostika i rani tretman su presudni u postizanju dobrih rezultata u nadoknađivanju usporenog ili propuštenog u ranog razvoju.

U tekstu je prikazan normalan razvoj deteta u okviru tromesečja (tromesečni graničnik) zaključno sa krajem treće godine. Ukoliko dete na kraju određenog tromesečja ne ispoljava navedeno ponašanje, to je znak da je razvoj u nekom području sporiji nego kod 95%  (ili 90% za drugu i treću godinu) dece tog uzrasta.

Ovako odstupanje može da bude povezano sa:

 1. primarnim organskim oštećenjem (najčešće oštećenja mozga koja nastaju pre rođenja ili u toku porođaja; razvojni poremećaji iz spektra autizma)
 2. posledicama koje organski uslovljene smetnje u jednom funkcionalnom području imaju na razvoj u drugim područjima
 3. u vezi sa sredinskim uslovima koji su neadekvatni za odvijanje procesa učenja, uvežbavanja i sticanja iskustva (neadekvatna briga o detetu: zanemarivanje deteta usled bolesti roditelja ili staratelja, zlostavljanje deteta, neadekvatnih roditeljskih veština)

Rezultati dobijeni primenom tromesečnih graničnika koji ukazuju na odstupanja predstavljaju signal da su neophodna dopunska ispitivanja u pogledu uzročnika i stepena smetnji, kao i praćenje deteta i uključivanje u savetodavno-stimulativni tretman. Posebno je važan stimulativni tretman koji je potreban za svu decu koja se razvijaju sporije, pošto je u slučaju usporenja razvoja neophodno olakšati uspostavljanje onih ponašanja koja se kod ove dece ne uspostavljaju spontano u razvojnom sledu.

 

Prvo tromesečje

Ako dete krajem 3. meseca nije ovladalo opisanim ponašanjem, osnovana je sumnja da razvoj u odgovarajućem funkcionalnom području teče sporije nego kod 95% dece istog uzrasta:

 1. ne diže glavu između 45° i 90° i ne oslanja se na obe podlaktice sa uglavnom delimično ispruženim kukovima – funkcija puzanja
 2. ne drži uspravno glavu u sedećem položaju najmanje 30 sekundi i glava mu pada unazad prilikom podizanja u ležeći položaj – funkcija sedenja
 3. automatizam koračanja nije iščezao, ne dodiruje savijenim nogama tvrdu podlogu – funkcija hodanja
 4. ne pomera poluotvorenu ruku u pravcu crvene zvečke – funkcija hvatanja
 5. ne prati očima crvenu zvečku od jednog do drugog očnog ugla i ne reaguje na zvuk zvona zadržavanjem pogleda ili pokreta – funkcija percepcije
 6. nema prve glasove – funkcija ekspresivnog govora
 7. ne postoji socijalni osmeh – socijalno ponašanje (znak da je ugrožena celokupna sfera psihološkog, mentalnog, komunikacijskog i emocionalnog razvoja)

 

Drugo tromesečje

Ako se dete krajem 6. meseca nije ovladalo opisanim ponašanjem, osnovana je sumnja da razvoj u odgovarajućem funkcionalnom području teče sporije nego kod 95% dece istog uzrasta:

 1. ne oslanja se ispruženim rukama na otvorenu ili poluotvorenu šaku i prilikom bočnog podizanja podloge ne spušta ruku i nogu koje su u višem položaju (nema reakciju ravnoteže) – funkcija puzanja
 2. pri pokušaju povlačenja ne savija lako obe ruke i ne postoji dobra kontrola glave u sedećem položaju prilikom savijanja trupa u svim pravcima – funkcija sedenja
 3. ne pruža noge u kolenima i kukovima, pri čemu najmanje 2 sekunde preuzima telesnu težinu na sebe – funkcija hodanja
 4. ne uzima svesno ponuđenu igračku, ne premešta igračku iz jedne u drugu ruku, ne postoji hvatanje celom površinom šake i ispruženim palcem – funkcija hvatanja
 5. ne prati pogledom igračku koja je pala i ne traži pogledom izvor šuškanja papira – perceptivne funkcije
 6. posle faze ritmičkih slogovnih lanaca, ne „čavrlja“ nadovezujući različite, jasne slogove uz naizmeničnu jačinu zvuka i visinu tona – ekspresivni govor
 7. ne ponaša se različito prema poznatim i nepoznatim osobama – socijalni razvoj

 

Treće tromesečje

Ako dete krajem 9. meseca nije ovladalo opisanim ponašanjem, osnovana je sumnja da razvoj u odgovarajućem funkcionalnom području teče sporije nego kod 95% dece istog uzrasta:

 1. ne puzi kao foka – funkcija puzanja
 2. ne uspeva da sedi samo najmanje jedan minut – funkcija sedenja
 3. kada se drži za obe ruke ne uspeva da stoji najmanje 30 sekundi preuzimajući težinu tela na sebe – funkcija hodanja
 4. ne hvata obema rukama po jednu kocku, svesno ih kraće zadržavajući u šakama; ne uzima pločicu prstima i ispruženim palcem tako da pločicom ne dodiruje dlan; ne pušta namerno predmet da padne iz šake – funkcija hvatanja
 5. ne primećuje kockicu u posudi i ne uvlači ruku da bi je dohvatilo – funkcija percepcije
 6. nema jasne duple slogove – funkcija aktivnog govora
 7. ne reaguje radosno na igru skrivanja, ne pokazuje znake straha od stranih osoba – socijalni razvoj

 

Četvrto tromesečje

Ako dete krajem 12. meseca nije ovladalo opisanim ponašanjem, osnovana je sumnja da razvoj u odgovarajućem funkcionalnom području teče sporije nego kod 95% dece istog uzrasta:

 1. nije uspostavilo sigurno puzanje na rukama i kolenima – puzanje
 2. ne održava sigurno ravnotežu pri dugom sedenju – sedenje
 3. ne hoda uz delove nameštaja i ne pravi korake napred držeći se za jednu ruku – hodanje
 4. nije uspostavilo hvat kao kleštima, ne hvata predmet savijenim kažiprstom i palcem – hvatanje
 5. ne dovlači uzicom igračku koju želi, ne baca male pločice u kutiju – percepcija
 6. nema prvi smisaoni slog – aktivni govor
 7. ne reaguje na zabranu kratkotrajnim prekidanjem aktivnosti i ne ispunjava jednostavne verbalne zahteve – razumevanje govora
 8. na komandu pokretima ili rečima ne pruža predmet osobi koja je dala komandu – socijalizacija

 

Peto tromesečje

Ako dete krajem 15. meseca nije ovladalo opisanim ponašanjem, osnovana je sumnja da razvoj u odgovarajućem funkcionalnom području teče sporije nego kod 90% dece istog uzrasta:

 1. ne stoji samo najmanje 5 sekundi; ne ide samo desetak koraka – statomotorika
 2. ne gura autić desetak centimetara – motorika ruke i šake
 3. ne slaže olovku uz papir, ne stavlja poklopac uz odgovarajuću kutiju – percepcija
 4. ne kaže „mama“ ili „tata“ – aktivni govor
 5. ne reaguje na svoje ime pogledom ili prekidanjem započete radnje – razumevanje govora
 6. ne ume da odbije zapovest odmahivanjem glavom, ne izražava želju za nekim predmetom mimikom – kontaktno ponašanje
 7. ne pomaže aktivno pri skidanju i oblačenju, ne drži kašiku prinoseći je ustima – samostalnost

 

Šesto tromesečje

Ako dete krajem 18. meseca nije ovladalo opisanim ponašanjem, osnovana je sumnja da razvoj u odgovarajućem funkcionalnom području teče sporije nego kod 90% dece istog uzrasta:

 1. ne juri naokolo i ne ide tri koraka unazad – statomotorika
 2. ne udara ili crta olovkom po papiru, ne prelistava dve strane slikovnice – motorika ruke i šake
 3. područje percepcije – nisu izdvojena karakteristična ponašanja kojima je do kraja 6. meseca ovladalo 90% zdrave dece
 4. ne govori tri do pet reči – aktivni govor
 5. ne ume da pokaže jedan deo tela na pitanje – razumevanje govora
 6. ne mazi lutku ili plišanog medu – kontaktno ponašanje
 7. ne drži samo čašu dok pije, ne skida sokne, cipele ili kapu, ne jede samo kašikom (pri čemu može da se uprlja) – samostalnost

 

Sedmo tromesečje

Ako dete krajem 21. meseca nije ovladalo opisanim ponašanjem, osnovana je sumnja da razvoj u odgovarajućem funkcionalnom području teče sporije nego kod 90% dece istog uzrasta:

 1. ne silazi niz stepenice držeći se za obe ruke – statomotorika
 2. ne može da uvuče konac u perlu – motorika ruku
 3. ne stavlja jedan cilindar u drugi – percepcija
 4. ne naziva predmete ako je upitano za njih – aktivni govor
 5. ne pokazuje ili ne naziva jednu do tri slike na pitanje (auto, meda, šolja, lutka, lopta, cvet, maca, kuca, riba, ptica, kašičica, ključ) – razumevanje govora
 6. ne kotrlja loptu ka majci, ne oponaša aktivnosti, ne pomaže pri raspremanju igračaka – kontaktno ponašanje
 7. ne uspeva samo da pojede kašikom hranu iz jednog dela tanjira – samostalnost

 

Osmo tromesečje

Ako dete krajem 24. meseca nije ovladalo opisanim ponašanjem, osnovana je sumnja da razvoj u odgovarajućem funkcionalnom području teče sporije nego kod 90% dece istog uzrasta:

 1. ne šutira loptu bez držanja i ne penje se uz stepenice držeći se za jednu ruku – statomotorika
 2. ne gradi kulu od dve do tri kockice – motorika ruku
 3. ne svrstava male i velike krugove – percepcija
 4. ne upotrebljava imenice, glagole i prideve – aktivni govor
 5. ne pokazuje tri dela tela na pitanje – razumevanje govora
 6. ne pomaže u jednostavnim kućnim aktivnostima, ne obavlja jednostavne zadatke – kontaktno ponašanje
 7. ne pere i ne briše ruke samo – samostalnost

 

Deveto tromesečje

Ako dete krajem 27. meseca nije ovladalo opisanim ponašanjem, osnovana je sumnja da razvoj u odgovarajućem funkcionalnom području teče sporije nego kod 90% dece istog uzrasta:

 1. ne silazi niz stepenice držeći se za jednu ruku – statomotorika
 2. ne žvrlja spiralne crtice – motorika ruke
 3. ne uvlači dva do tri cilindra jedan u drugi – percepcija
 4. ne označava 8 od 12 slika (auto, meda, šolja, lutka, lopta, cvet, maca, kuca, riba, ptica, kašičica, ključ), ne pita za stvari odgovarajućim pojmovima – aktivni govor
 5. ne pokazuje na 8 od 12 slika – razumevanje govora
 6. ne ostaje na kraće vreme kod poznatih – kontaktno ponašanje
 7. ne pojede hranu iz tanjira bez pomoći – samostalnost

Deseto tromesečje

Ako dete krajem 30. meseca nije ovladalo opisanim ponašanjem, osnovana je sumnja da razvoj u odgovarajućem funkcionalnom području teče sporije nego kod 90% dece istog uzrasta:

 1. ne skakuće na obe noge – statomotorika
 2. ne navija igračku ključem – motorika ruku
 3. ne svrstava krug, kvadrat ili trougao uz odgovarajuće oblike – percepcija
 4. ne označava dve od tri delatnosti na slikama (dete koje jede, dete koje spava, dete koje se kupa) – aktivni govor
 5. ne razume značenje reči „veliko“ i „malo“ – razumevanje govora
 6. ne ume da se brine o lutki i medi – kontaktno ponašanje
 7. ne ume da skine jaknu– samostalnost

 

Jedanaesto tromesečje

Ako dete krajem 33. meseca nije ovladalo opisanim ponašanjem, osnovana je sumnja da razvoj u odgovarajućem funkcionalnom području teče sporije nego kod 90% dece istog uzrasta:

 1. ne ide uz stepenice držeći se za jednu ruku – statomotorika
 2. ne gradi kulu od 7 kockica – motorika ruku
 3. ne svrstava tri različite veličine – percepcija
 4. ne govori rečenice od dve do tri reči u dečijem govoru – aktivni govor
 5. ne razume dva od tri pitanja (šta vozi, leti, pliva) – razumevanje govora

 

Dvanaesto tromesečje

Ako dete krajem 36. meseca nije ovladalo opisanim ponašanjem, osnovana je sumnja da razvoj u odgovarajućem funkcionalnom području teče sporije nego kod 90% dece istog uzrasta:

 1. ne ide niz stepenice držeći se za jednu ruku – statomotorika
 2. ne zavrće poklopac ili šraf – motorika ruku
 3. ne svrstava četiri boje – percepcija
 4. ne označava 12 slika (auto, meda, šolja, lutka, lopta, cvet, maca, kuca, riba, ptica, kašičica, ključ) – aktivni govor
 5. ne razume dva od tri predloga (na, pored, ispod) – razumevanje govora
 6. ne zna da kaže kog je pola – kontaktno ponašanje
 7. ne ume da skine odeću – samostalnost

Literatura:
Lozanović, D., Radivojević, D., Rudić, N. (2013): Podrška razvoju dece u ranom detinjstvu: instrumenti za procenu razvoja. Beograd, Udruženje pedijatara Srbije.

Autor: Katarina Višić

Psihoterapeut

0 komentara

Prosledi komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Povezani članci

Agresivnost kod dece

Agresivnost kod dece

 Agresivnost kao vrsta ponašanja je vrlo zastupljenja kod dece tokom njihovog odrastanja. To je fenomen sa kojim roditelji najčešće teško izlaze na kraj. U praksi često nailazimo na stav roditelja...