loader image

Naš tim

Katarina Višić, lekar i psihoterapeut

Završila je Medicinski fakultet u Beogradu i potom četvorogodišnju specijalizaciju iz RacionalnoEmotivno i Kognitivno-Bihejvioralne Terapije i Dečje i adolescentne integrativne psihoterapije, tako da se bavi psihoterapijom dece, adolescenata i odraslih, i savetovanjem roditelja.

Pročitajte više

U radu koristi integrativni pristup: racionalno-emotivno i kognitivno-bihejvioralnu terapiju (REiKBT), terapiju prihvatanjem i posvećenošću (acceptance and commitment therapy-ACT), shema terapiju (schema therapy, Jeffrey Young) i dijalektičku bihejvior terapiju.

Osnivač je Centra za psihoterapiju i psihološko savetovanje Dr Višić u Beogradu.

Bavi se psihoterapijskim radom sa parovima (partnerska/bračna terapija) i pojedincima (individualna psihoterapija za decu, adolescente i odrasle) i savetodavnim radom sa svim uzrastima i različitim vrstama problema. U radu sa roditeljima koristi program Dovoljno dobar roditelj (Good Enough Parenting).

U okviru multidisciplinarnog tima Centra za psihoterapiju Dr Višić zadužena je za kreiranje i superviziranje personalizovanih terapijskih programa za decu i adolescente u skladu sa specifičnim potrebama deteta i porodice.

Sem psihoterapijskog i savetodavnog rada vodi i treninge, seminare i kratke edukativne radionice koje na zanimljiv način obrađuju teme iz svakodnevnog života i uče konkretnim veštinama.

 

Usavršavanja iz oblasti psihoterapije i psihološkog savetovanja

 • Temelji terapije igrom (CETI, Hrvatska)
 • Parental separation, alienation and splitting: healing beyond reunification (Poliklinika za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba)
 • Samopovređivanje adolescenata (Dr Jasminka Marković, dr Jelena Srdanović Maraš)
 • Tretman adolescenata sa graničnim poremećajem ličnosti koji se samopovređuju (Lars Mehlum)
 • Terapija zasnovana na mentalizaciji (MBT) za narcistički poremećaj ličnosti u komorbiditetu sa antisocijalnim poremećajem ličnosti (Antony Bateman)
 • Dijalektička bihevior terapija (DBT) za kompleksni posttraumatski poremećaj: multikomponentni tretman posledica vršnjačkog nasilja u detinjstvu i adolescenciji (Martin Bohus)
 • Uvod u Terapiju usmerenu na transfer (TFP) (Stephan Doering)
 • Visokokonfliktni razvod – rad sa školama, porodicama i institucijama (Dr Gordana Buljan Flander)
 • Anksioznost kod dece ili Kako postati prijatelj sa velikim zmajem (Marija Živković, Maja Muždeka)
 • Unlocking the Unspeakable: Accessing and Healing Trauma Through Attachment Centered Play Therapy (Clair Mellenthin)
 • Dete sa traumom, od prepoznavanja do pomoći (Dr Tatjana Stefanović Stanojević)
 • Teorija afektivne vezanosti: partnerske i bračne veze (Dr Tatjana Stefanović Stanojević)
 • Porodična terapija usmerena na tugovanje (Dr Tamara Klikovac)
 • Bazični trening iz Compassion Focused terapije (Dr Igor Krnetić)
 • Bazični trening iz Acceptance and Commitment terapije (Dr Igor Krnetić)
 • Terapija usmerena na sheme (dr Tijana Mirović)
 • Shema terapija za parove (dr Tijana Mirović)
 • Shema terapija za poremećaje ličnosti (dr Tijana Mirović)
 • Kognitivno-bihejvioralni koučing u jednoj seansi (dr Windy Dryden)
 • Racionalno-emotivna i Kognitivno Bihejvioralna terapija dece i adolescenata (dr Olja Dukić)
 • REBT/KBT za osobe sa poremećajima ishrane i slike tela (Dr Kristene Doyle)
 • Evidence-Based Assessment and Intervention for Oppositional Defiant Disorder (ODD) and Conduct Disorder (CD) in children and adolescents (Dr Mark Terjesen)
 • Good Enough Parenting po principima shema terapije (John Louis, Karen Louis Macdonald)
 • Trening asertivne komunikacije za trenere (Mia Popić i dr Zorica Marić)

Jelena Janjić, pedagog i porodični savetnik

Zvanje diplomiranog i master pedagoga stekla je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na kome je 2019. godine upisala doktorske akademske studije pedagogije. Od iste godine angažovana je kao doktorand u nastavi. Tematsko područje naučnog rada i usavršavanja jesu vaspitni uticaji na dete školskog uzrasta i adolescente koji potiču iz šireg okruženja deteta.

Pročitajte više

Edukaciju iz Sistemske porodične psihoterapije upisala je 2017. godine i trenutno radi kao psihoterapeut u edukaciji.

Završila je obuku „Osnivanje i vođenje grupe za (samo)podršku mladih u riziku/klub za mlade po modelu GRiG“, u Centru za socijalno preventivne aktivnosti „GRiG“, čiji je član. Od 2020. godine savetnik je na projektu „Nismo sami“. Učestvovala je u realizaciji projekta „Drug nije meta“, kao i na radionici „Trening asertivnosti“ u okviru organizacije „Pričajmo o tome“. Kroz radno iskustvo susretala se i sa decom kojoj je potrebna dodatna podrška i završila je kurs Vaspitno-obrazovni rad sa decom sa posebnim potrebama.

Teme na kojima je, pre svega kroz savetodavni, zatim i radioničarski rad, radila sa decom mlađih uzrasta i adolescentima jesu: zanemarenost dece, konflikti i asertivna komunikacija, emocionalna inteligencija, empatija, agresivnost, adolescentna kriza, diskriminacija, usamljenost, anksioznost, nisko samopouzdanje, uključivanje u socijalnu zajednicu.

Bavi se savetodavnim radom sa  adolescentima vezano za odabir buduće škole/fakulteta i/ili profesije, uzroke školskog neuspeha, nisku motivaciju za učenje, postavljanje ciljeva i  pravljenje planova učenja.

Član je multidisciplinarnog tima Centra za psihoterapiju Dr Višić zadužena za:

 • procenu i tretman psiholoških problema i savetodavni rad sa adolescentima i njihovim porodicama;
 • procenu i tretman problema sa učenjem i niskim školskim postignućem kod školske dece.

Anđelija Dimović, psiholog

Zvanje diplomiranog psihologa stekla je na Filozofskom fakultetu u Beogradu.
Trenutno se edukuje iz dva psihoterapijska pravca: Transakcione analize i Integrativne dečje psihoterapije. Član je Balint društva Srbije i aktivni učesnik kontinuirane edukacije Balint metodom, koja je usmerena na unapređenje kvaliteta odnosa terapeut – klijent.

Pročitajte više

Tokom staža na Institutu za mentalno zdravlje u Beogradu bila je angažovana u okviru Klinike za decu i omladinu i Klinike za bolesti zavisnosti. Bavila se terapijskim radom sa pacijentima ove ustanove i psihodijagnostikom.. Stekla je znanja i veštine u primeni kognitivnih testova, testova ličnosti i Roršah metode.

Pored standardnog terapijskog i psihodijagnostičkog rada, poznaje i proces profesionalne orijentacije koji, uz primenu određenih psiholoških testova, nudi pomoć u adekvatnijem sagledavanju interesovanja i sklonosti, kako bi u skladu sa njima mladi ljudi bolje usmerili svoje profesionalne aktivnosti i izbor buduće karijere.

Učestvovala je u realizaciji projekta “Stariji brat, starija sestra” koji pruža psihosocijalnu podršku deci sa smetnjama u razvoju. U saradnji muzičke škole “Stanković” i udruženja „Nebograd“ učestvovala je u muzičkim radionicama namenjenim deci i omladini sa razvojnim poremećajima, pre svega autizmom.

Aleksandra Stamenković, psiholog i REBT psihoterapeut u edukaciji

Završila Filozofski fakultet u Beogradu, odsek Psihologija i potom započela četvorogodišnju specijalizaciju iz racionalno-emotivne i kognitivno-bihejvioralne terapije. Trenutno je psihoterapeut u edukaciji, na naprednom nivou edukacije (REBT pridruženi trening centar Albert Ellis Instituta, Beograd).

Dodatno se usavršavala iz oblasti emocionalne pismenosti i stekla zvanje sertifikovanog trenera emocionalne pismenosti (Psihopolis, Beograd). Poseduje licencu za zdravstvenog saradnika izdatu od strane Ministarstva zdravlja Republike Srbije i sertifikat iz psihološke prve pomoći (NCTSN Learning Center). 

Pročitajte više

U psihoterapijskom radu koristi  principe racionalno-emotivne i kognitivno- bihejvioralne terapije. Osnovna postavka ove terapije je da nas ne uznemiravaju stvari same  po sebi, već način na koji ih doživljavamo; uznemirenost je u najvećoj meri u funkciji naših procena i vrednosnih sistema, a koji su podložni promeni. Kroz terapiju i savetovanje menjaju se ovi sistemi uverenja, i na taj način se menjaju i načini emotivnog reagovanja i ponašanja.

REBT se uspešno primenjuje za pomaganje ljudima sa različitim problemima:

 • Depresija i depresivo raspoloženje
 • Generalizovana anksioznost, patološka briga i specifični poremećaji anksioznosti (panični napadi, opsesivno-kompulzivni poremećaj, agorafobija i druge specifične fobije)
 • Hipohondrija
 • Seksualne disfunkcije
 • Ljubomora
 • Kontrola besa
 • Zastoj u učenju i nisko akademsko postignuće
 • Kontrola stresa
 • Problemi u odnosima (partnerski, porodični)
 • Gubitak i problemi separacije (prekid ljubavne veze, razvod, smrt bliske osobe)

REBT se takođe koristi za podsticanje ličnog rasta i razvoja i ostvarivanje ličnih potencijala. Sadrži detaljne principe (prosvećujući interes za sebe, samoprihvatanje, preuzimanje rizika) koji se koriste za pomaganje ljudima u razvijanju zdrave filozofije življenja i ponašanja u skladu sa njom.

Milica Nenadović, psiholog i psihološki savetnik

Diplomirala psihologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Kliničko iskustvo stekla kroz stručnu praksu i stažiranje na Odeljenju za psihijatriju Opšte bolnice u Valjevu. Trenutno je na naprednom novou edukacije u okviru psihoterapijskog pristupa Transkaciona analiza (Institut Psihopolis).
Pročitajte više
Ima višegodišnje iskustvo u pružanju psihološke podrške ranjivim grupama, u psihološkom savetovanju i radioničarskom radu. Zainteresovana za komunalnu psihologiju, psihološko osnaživanje i prevenciju problema sa mentalnim zdravljem kroz intervencije u lokalnoj zajednici.

Psihoterapija za decu i mlade

Psihoterapija za pojedince i parove

Psihološko savetovanje

Radionice, treninzi, seminari

Zakažite termin