loader image

Naš tim

Katarina Višić, lekar i psihoterapeut

Završila je Medicinski fakultet u Beogradu i potom četvorogodišnju specijalizaciju iz Racionalno-Emotivno i Kognitivno-Bihejvioralne terapije i Dečje i adolescentne integrativne psihoterapije, tako da se bavi psihoterapijom dece, adolescenata i odraslih, i savetovanjem roditelja.

 

Pročitajte više

U radu koristi integrativni pristup: racionalno-emotivno i kognitivno-bihejvioralnu terapiju (REiKBT), terapiju prihvatanjem i posvećenošću (acceptance and commitment therapy-ACT), shema terapiju (schema therapy, Jeffrey Young) i dijalektičku bihejvior terapiju.

Osnivač je Centra za psihoterapiju i psihološko savetovanje Dr Višić u Beogradu.

Bavi se psihoterapijskim radom sa parovima (partnerska/bračna terapija) i pojedincima (individualna psihoterapija za decu, adolescente i odrasle) i savetodavnim radom sa svim uzrastima i različitim vrstama problema. U radu sa roditeljima koristi program Dovoljno dobar roditelj (Good Enough Parenting).

U okviru multidisciplinarnog tima Centra za psihoterapiju Dr Višić zadužena je za kreiranje i superviziranje personalizovanih terapijskih programa za decu i adolescente u skladu sa specifičnim potrebama deteta i porodice.

Sem psihoterapijskog i savetodavnog rada vodi i treninge, seminare i kratke edukativne radionice koje na zanimljiv način obrađuju teme iz svakodnevnog života i uče konkretnim veštinama.

 

Usavršavanja iz oblasti psihoterapije i psihološkog savetovanja

 • Temelji terapije igrom (CETI, Hrvatska)
 • Parental separation, alienation and splitting: healing beyond reunification (Poliklinika za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba)
 • Samopovređivanje adolescenata (Dr Jasminka Marković, dr Jelena Srdanović Maraš)
 • Tretman adolescenata sa graničnim poremećajem ličnosti koji se samopovređuju (Lars Mehlum)
 • Terapija zasnovana na mentalizaciji (MBT) za narcistički poremećaj ličnosti u komorbiditetu sa antisocijalnim poremećajem ličnosti (Antony Bateman)
 • Dijalektička bihevior terapija (DBT) za kompleksni posttraumatski poremećaj: multikomponentni tretman posledica vršnjačkog nasilja u detinjstvu i adolescenciji (Martin Bohus)
 • Uvod u Terapiju usmerenu na transfer (TFP) (Stephan Doering)
 • Visokokonfliktni razvod – rad sa školama, porodicama i institucijama (Dr Gordana Buljan Flander)
 • Anksioznost kod dece ili Kako postati prijatelj sa velikim zmajem (Marija Živković, Maja Muždeka)
 • Unlocking the Unspeakable: Accessing and Healing Trauma Through Attachment Centered Play Therapy (Clair Mellenthin)
 • Dete sa traumom, od prepoznavanja do pomoći (Dr Tatjana Stefanović Stanojević)
 • Teorija afektivne vezanosti: partnerske i bračne veze (Dr Tatjana Stefanović Stanojević)
 • Porodična terapija usmerena na tugovanje (Dr Tamara Klikovac)
 • Bazični trening iz Compassion Focused terapije (Dr Igor Krnetić)
 • Bazični trening iz Acceptance and Commitment terapije (Dr Igor Krnetić)
 • Terapija usmerena na sheme (dr Tijana Mirović)
 • Shema terapija za parove (dr Tijana Mirović)
 • Shema terapija za poremećaje ličnosti (dr Tijana Mirović)
 • Kognitivno-bihejvioralni koučing u jednoj seansi (dr Windy Dryden)
 • Racionalno-emotivna i Kognitivno Bihejvioralna terapija dece i adolescenata (dr Olja Dukić)
 • REBT/KBT za osobe sa poremećajima ishrane i slike tela (Dr Kristene Doyle)
 • Evidence-Based Assessment and Intervention for Oppositional Defiant Disorder (ODD) and Conduct Disorder (CD) in children and adolescents (Dr Mark Terjesen)
 • Good Enough Parenting po principima shema terapije (John Louis, Karen Louis Macdonald)
 • Trening asertivne komunikacije za trenere (Mia Popić i dr Zorica Marić)

Jelena Janjić, pedagog i sistemski porodični psihoterapeut

Zvanje diplomiranog i master pedagoga stekla je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na kome je 2019. godine upisala doktorske akademske studije pedagogije. Od iste godine angažovana je kao doktorand u nastavi. Tematsko područje naučnog rada i usavršavanja jesu vaspitni uticaji na dete školskog uzrasta i adolescente koji potiču iz šireg okruženja deteta.

Pročitajte više

Završila je obuku „Osnivanje i vođenje grupe za (samo)podršku mladih u riziku/klub za mlade po modelu GRiG“, u Centru za socijalno preventivne aktivnosti „GRiG“, čiji je član. Od 2020. godine savetnik je na projektu „Nismo sami“. Učestvovala je u realizaciji projekta „Drug nije meta“, kao i na radionici „Trening asertivnosti“ u okviru organizacije „Pričajmo o tome“. Kroz radno iskustvo susretala se i sa decom kojoj je potrebna dodatna podrška i završila je kurs Vaspitno-obrazovni rad sa decom sa posebnim potrebama.

Teme na kojima je, pre svega kroz savetodavni, zatim i radioničarski rad, radila sa decom mlađih uzrasta i adolescentima jesu: zanemarenost dece, konflikti i asertivna komunikacija, emocionalna inteligencija, empatija, agresivnost, adolescentna kriza, diskriminacija, usamljenost, anksioznost, nisko samopouzdanje, uključivanje u socijalnu zajednicu.

Bavi se savetodavnim radom sa  adolescentima vezano za odabir buduće škole/fakulteta i/ili profesije, uzroke školskog neuspeha, nisku motivaciju za učenje, postavljanje ciljeva i  pravljenje planova učenja.

Član je multidisciplinarnog tima Centra za psihoterapiju Dr Višić zadužena za:

 • procenu i tretman psiholoških problema i savetodavni rad sa adolescentima i njihovim porodicama;
 • procenu i tretman problema sa učenjem i niskim školskim postignućem kod školske dece.

Nataša Milinković, psiholog i edukant Racionalno- emotivne i kognitivno-bihejvioralne terapije

Osnovne i master studije psihologije završila je na Filozofskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu, na modulu klinička psihologija. Trenutno je na završnom nivou edukacije iz Racionalno-emotivne i kognitivno-bihejvioralne terapije i radi psihoterapiju pod supervizijom. Član je udruženja za Kognitivne i bihejvioralne terapije Srbije.

Pročitajte više

Stručnu praksu je obavila na Vojnomedicinskoj akademiji (Kabinet za psihijatriju) i Institutu za mentalno zdravlje (Dnevna bolnica za afektivne poremećaje), nakon čega se godinu i po dana usavršavala na Kliničkom odeljenju za psihotične poremećaje, Instituta za mentalno zdravlje. Tokom stručne prakse, ovladala je primenom kliničke baterije testova za procenu ličnosti i inteligencije, stekla iskustvo u savetodavnom i radioničarskom radu. Dodatno se edukovala u primeni Roršahovog testa.

Dve godine je radila u psihološkom savetovalištu za studente „Pričajmo o tome“.

U dosadašnjoj psihoterapijskoj praksi, radila je sa mladima i odraslima, na problemima anksioznosti, depresije, krivice, stida, besa, prokrastinacije, kao i na problemima u interpersonalnim odnosima i komunikaciji.

Anđelija Dimović, psiholog i TA savetnik

Zvanje diplomiranog psihologa stekla je na Filozofskom fakultetu u Beogradu.
Trenutno se edukuje iz dva psihoterapijska pravca: Transakcione analize i Integrativne dečje psihoterapije.

Član je Balint društva Srbije i aktivni učesnik kontinuirane edukacije Balint metodom, koja je usmerena na unapređenje kvaliteta odnosa terapeut – klijent.

Pročitajte više

Tokom staža na Institutu za mentalno zdravlje u Beogradu bila je angažovana u okviru Klinike za decu i omladinu i Klinike za bolesti zavisnosti. Bavila se terapijskim radom sa pacijentima ove ustanove i psihodijagnostikom.. Stekla je znanja i veštine u primeni kognitivnih testova, testova ličnosti i Roršah metode.

Pored standardnog terapijskog i psihodijagnostičkog rada, poznaje i proces profesionalne orijentacije koji, uz primenu određenih psiholoških testova, nudi pomoć u adekvatnijem sagledavanju interesovanja i sklonosti, kako bi u skladu sa njima mladi ljudi bolje usmerili svoje profesionalne aktivnosti i izbor buduće karijere.

Učestvovala je u realizaciji projekta “Stariji brat, starija sestra” koji pruža psihosocijalnu podršku deci sa smetnjama u razvoju. U saradnji muzičke škole “Stanković” i udruženja „Nebograd“ učestvovala je u muzičkim radionicama namenjenim deci i omladini sa razvojnim poremećajima, pre svega autizmom.

Nikola Šašić, andragog i psihoterapeut

Osnovne studije andragogije je završio na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Nakon toga, dodatna znanja iz psihologije je stekao tokom trosemestralnog kursa Propedevtika za psihoterapeute na Departmanu za psihologiju na Fakultetu za medije i komunikaciju Univerziteta Singidunum. Završio je četvorogodišnju edukaciju iz Racionalno-Emotivno i Kognitivno- Bihejvioralne terapije i stekao zvanje psihoterapeuta.

Uža oblast interesovanja i ekspertize su anksiozni poremećaji kod odraslih.

Član je Udruženja za kognitivne i bihejvioralne terapije Srbije.

Pročitajte više
Pored edukacije iz psihoterapije, dodatna znanja i veštine je stekao kroz edukaciju Organizacioni kognitivno-bihejvioralni koučing, koja je odobrena od strane International Society of Coaching Psychology (ISCP).

Kroz svakodnevni terapijski rad, pomaže odraslim osobama da prepoznaju svoja nepomažuća uverenja i negativne misaone obrasce, koji mogu da dovedu do emocionalnih problema i problema u ponašanju, i pomaže im da pronađu načine da ih zamene racionalnijim uverenjima. U tu svrhu koristi različite kognitivne, bihejvioralne, emotivne i imaginativne tehnike Racionalno-emotivno i Kognitivno-Bihejvioralne terapije, kao i tehnike iz drugih bliskih KBT modaliteta.

U dosadašnjem radu je stekao iskustvo sa problemima anksioznosti, depresije, besa, krivice, stida, niskog samopouzdanja, prokrastinacije, agresivnog ponašanja, problemima sa spavanjem i ishranom, seksualnim problemima. Pomagao je osobama da razviju svoje socijalne veštine, veštine rešavanja problema, veštine asertivne komunikacije, veštine donošenja odluka i veštine upravljanja vremenom.

Nataša Ivković Lovrić, psiholog i psihoterapeut

Zvanje diplomiranog psihologa stekla je na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, a potom je završila četvorogodišnju edukaciju iz racionalno emotivno kognitivno bihejvioralne psihoterapije i stekla zvanje psihoterapeuta. Članica je Srpskog centra za REiKBT.

Kroz terapijski i savetodavni rad pomaže klijentima da iskoriste svoje potencijale kroz rad na razrešavanju sopstvenih emotivnih i motivacionih blokada. U svom dosadašnjem radu bavila se različitim temama uključujući: anksioznost, bes, osećanje krivice, prokrastinaciju, životne krize, stres, probleme u partnerskim odnosima, probleme u seksualnoj sferi, probleme vezano za komunikaciju, izazove u poslovnom okruženju, roditeljstvo…

Pročitajte više

Dugogodišnji rad u poslovnom okruženju joj je pružio uvid u dinamiku odnosa i način funkcionisanja u korporativnim sredinama. Iskustvo dobijeno na ovaj način koristi u savetodavnom radu vezanom za poslovne izazove (od povratka žena na posao posle porođaja, promene posla, napredovanja, sticanja veština, postavljanja granica, komunikacije u poslovnoj sredini).

Osim psihoterapijskog/savetodavnog rada, poseduje sertifikat za Analizu individualnih potencijala. Autor metode je Milenko Vlajkov, a njen cilj je identifikovanje snaga i potencijala jedne osobe radi planiranja ličnog i profesionalnog razvoja u pravcu onih aktivnosti koje će joj doneti dugoročno zadovoljstvo.

Usavršavanja iz oblasti psihoterapije i psihološkog savetovanja:

 • Transakciona analiza 101 (TA centar)
 • Uvodni kurs iz psihologije ličnih konstrukata (Udruženje konstruktivista Srbije)
 • Bazični trening iz Compassion Focused terapije (Centar za kognitivno bihejvioralnu terapiju)
 • Radionica o partnerskim odnosima (Srpski centar za REiKBT)
 • Rešavanje emocionalnih i seksualnih problema u partnerskom odnosu (Srpski centar za REiKBT)
 • Čoveče, ne ljuti se – radionica o besu (Srpski centar za REiKBT)
 • Analiza individualnih potencijala (Institut za kognitivni menadžment)
 • Asertivni trening (Snežana Tovilović)
 • Autogeni trening – uvodni nivo (Sonja Šovljanski)
 • Treninzi za sticanje veštine prezentacije; komunikacije; davanje povratne informacije; donošenja odluka; vođenja tima…

Maja Mančić, psiholog i dečji integrativni psihoterapeut

Zvanje diplomiranog psihologa stekla je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a potom završava specijalizaciju iz Integrativne dečje psihoterapija u okviru koje je završila edukacije iz više modaliteta: Integrativna dečja psihodrama, Integrativna dečja Play terapija – „Moj svet“, Winikotove škrabalice, Individualna psihodrama, Lojnerova vođena imaginacija.

Ima bogato radno iskustvo u radu sa decom predškolskog i školskog uzrasta, a posebna oblast interesovanja su anksiozni poremećaji kod dece.

Pročitajte više
Teorija i terapijske tehnike iz pravca Integrativna dečija psihoterapija se primenjuju, pre svega, u radu sa decom, tinejdžerima i adolescentima. Podrazumevaju i potrebnu psihološku podršku roditeljima u cilju poboljšanja odnosa unutar porodičnog sistema i povećanju ili uspostavljanju veće funkcionalnosti, ukoliko je iz određenog razloga narušena.

U okviru rada Telesno – psihoterapijskog Centra u Beogradu je završila kurseve: “Telo u psihoterapiji“- bavi se temama koje obuhvataju prenatalni i preverbalni razvoj, rana traumatska iskustva, psihosomatske probleme i “Trauma – put oporavka“- rad sa traumama kako klijenti ne bi ostali “zaglavljeni“. Tehnike iz ovih oblasti mogu da se primenjuju u radu sa decom starijeg uzrasta i odraslima.

Od 2013. godine zaposlena je u privatnoj predškolskoj ustanovi na poziciji stručni saradnik, psiholog. Tu godinama stiče veliko profesionalno iskustvo baveći se dečijim psihološkim razvojem, različitim psihološkim problemima i načinima njihovog prevazilaženja, kao i savetovanjem i edukacijom roditelja. Rad sa decom podrazumeva i procenu njihovog kognitivnog i socio-emocionalnog statusa primenom standardizovanih psiholoških testova.

Olivera Tripković, diplomirani defektolog i TA savetnik

Zvanje diplomiranog defektologa stekla je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, smer Bolesti zavisnosti. Edukaciju iz Transakcione analize upisala je 2017.godine i trenutno radi kao psihoterapeut u edukaciji. U okviru Centra za psihoterapiju dr Višić bavi se savetovanjem adolescenata i njihovih roditelja, kao i savetovanjem odraslih.
Pročitajte više

Radila je u okviru različitih nevladinih organizacija na projektima pružanja psihološke pomoći deci i odraslim migrantima sa Bliskog Istoka. U okviru nevladine organizacije SOS Dečija sela Srbija pružala je podršku deci koja su bila u riziku od zlostavljanja i zanemarivanja, deci sa razvojnim poremećajima, organizovala različite tipove radionica i podršku školskom obrazovanju, ali i podršku celokupnoj porodici u riziku. U okviru Internacionalne organizacije za migracije IOM pružala je psihološku podršku osobama koje su doživele različite traume na svom putu ka Evropi.

Radila je kao predavač u okviru projekta Procter & Gamble „Šta treba da znaš o pubertetu“ za devojčice šestog razreda na nivou Sremskog okruga. Volontirala je u nekoliko savetovališta gde se bavila savetodavnim radom sa mladima.

Stručna usavršavanja:

 1. Uvod u lečenje psihoza pomoću TA/ Mr.Sci. Ravi Welch
 2. “Trauma Healing”/ Paul Boyle
 3. Prevencija samopovređivanja adolescenata/ Dr Jasminka Marković, dr Jelena Srdanović Maraš
 4. “Šta nam govore dečiji crteži”/ Katarina Majkić, Mila Radovanović
 5. Upravljanje stresom/ Prof dr Nevena Čalovska Hercog
 6. Smernice i tehnike u radu sa suicidnim osobama/ Centar SRCE
 7. Uloga psihologa I drugih stručnih saradnika u pripremi deteta za sudski postupak/ Bojana Tankosić
 8. “Lavirintom uma”- tehnike za razvoj veština neophodne za uspešno učenje/ psiholog Mila Radovanović
 9. Procena psihopatologije dece predškolskog I mlađeg školskog uzrasta/ psiholog Mila Radovanović
 10. Prevention of Sexual Exploitation and Abuse (PSEA)/ UNICEF
 11. Adolescent Girls Safety and Resilience Mentorship Program/ UNICEF

Psihoterapija za decu i mlade

Psihoterapija za pojedince i parove

Psihološko savetovanje

Radionice, treninzi, seminari

Zakažite termin