loader image

Psihoterapija za decu i mlade

Dijagnostički i terapijski rad sa decom, adolescentima i njihovim porodicama podrazumeva:

 1.  sprovođenje iscrpne individualne obrade i dijagnostike poteškoća dece koja dolaze na tretman. Ovu obrada sprovodi se multidisciplinarno od strane psihoterapeuta, pedagoga, specijalnog pedagoga, logopeda, psihologa i psihijatra po potrebi
 2. planiranje najboljeg mogućeg personalizovanog tretmana za svako dete i roditelja, u čemu učestvuju svi članovi multidisciplinarnog tima, kao i roditelji deteta
 3. saradnja sa institucijama radi dobrobiti deteta (škola, vrtić, centar za socijalni rad…)
 4. sprovođenje psihoterapijskog i/ili defektološkog individualnog tretmana, prema potrebama deteta.
 5. organizaciju i sprovođenje grupnog rada s decom i njihovim roditeljima (grupni terapijski rad, grupe za lični rast i razvoj, grupe za socijalizaciju, grupe za podršku)
  6. sprovođenje partnerske i porodične psihoterapije.

Model timskog rada obuhvata:

 1. specifičnost znanja i veština svakog stručnjaka
 2. multidisciplinarnost
 3. kontinuitet
 4. koordinaciju radi dobrobiti klijenata
 5. neposredno i posredno delovanje članova tima
 6. ličnu uključenost

Dijagnostički i tretmanski rad se sprovodi sa psihotraumatizovanom decom i njihovim roditeljima, sa decom koja su u riziku za zlostavljanje i zanemarivanje, decom sa problemima u učenju, sa ADHD sindromom, sa hroničnim bolestima, decom iz porodica sa narušenom dinamikom ili su roditelji u procesu razvoda, decom čiji su roditelji pod intenzivnijim roditeljskim ili opštim stresom, i sa svima onima kojima treba dodatna podrška u svakodnevnom funkcionisanju ili savet za prevazilaženje teškoća.
Stručnjaci mentalnog zdravlja zaposleni u Centru edukovani su iz različitih terapijskih postupaka i primenjuju različite pristupe: REBT, terapiju igrom (od 3. do 11. godine), integrativnu psihoterapiju, šema terapiju, transakcionu analizu, sistemsku porodičnu psihoterapiju.

Psihoterapija za pojedince i parove

Psihološko savetovanje

Radionice, treninzi, seminari

Zakažite termin